stuff-tisch.tex 811 Bytes
Newer Older
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\section*{Stuff-Tisch\hfill\small\normalfont Zuletzt aktualisiert: \today}
\subsection*{Material:}
\begin{itemize}
  \item Namensschilder: OSAK-Verwaltung
  \item OSAK-Kisten
  \item T-Shirt Kiste
  \item RBI Kiste
\end{itemize}
\subsection*{Aufbau:}
\begin{itemize}
  \item OSAK-Kisten \textit{sortiert} auf den Tisch stellen
  \item Namensschilder auf den Tisch legen
  \item T-Shirt Kiste und RBI Kiste \textit{unter} den Tisch stellen
\end{itemize}
\subsection*{Lageplan:}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tikzpicture}
  \input{lageplantikz.tex}
  \draw[line width=1mm,->] (7,14) -> (7.75,11.25);
\end{tikzpicture}
}

\end{document}