wegweiser.tex 2.53 KB
Newer Older
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\section*{Wegweiser aufhängen\hfill\small\normalfont Zuletzt aktualisiert: \today}
\subsection*{Material:}
\begin{itemize}
11
 \item Wegweiser, Tel.-Nr. Zettel: OSAK-Druckerzeugnisse
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
12
 \item Klebeband, Schere und Stift: OSAK-Büromaterial
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
13 14 15
\end{itemize}
\subsection*{Aufbau:}
\begin{itemize}
16
 \item Wegweiser im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss aufhängen, an den Außentüren inkl. Tel.
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
17
 \item Auf dem Plan markieren wo du Wegweiser aufgehängt hast
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
18
\end{itemize}
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

\subsection*{(Teil-)Plan Physikzentrum Gebäudeteil 28:}

\begin{tikzpicture}
 \begin{scope}
  \clip (.2\textwidth,.2\textwidth) rectangle (\textwidth,.75\textwidth);
  \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=1\textwidth]{phys_building28_floor0.pdf}};
 \end{scope}
 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
  \node[draw] at (.8,.9) {Erdgeschoss};
  \draw[line width=1mm,->] (.3,.9) node[left,align=right,font=\small] {Hörsaal\\28 D 001} -> (.375,.9);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (1.02,.5) node[right,align=left,font=\small] {Übergang zu\\ Gebäudeteil 26} -> (.95,.5);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.85,.5) -> (.8,.5);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.7,.5) -> (.65,.5);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.55,.499) -> (.5,.497);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.45,.495) -- (.415,.495) -- (.385, .53) -> (.385,.57);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.405,.62) -- (.42, .665) -> (.427,.75);
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
36
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.214,.32) -> (.369,.54);
37 38 39 40 41
 \end{scope}
\end{tikzpicture}

\vspace{1em}

Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
42
\begin{tikzpicture}
43 44 45 46 47 48
 \begin{scope}
  \clip (.2\textwidth,.175\textwidth) rectangle (\textwidth,.65\textwidth);
  \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=1\textwidth]{phys_building28_floor1.pdf}};
 \end{scope}
 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
  \node[draw] at (.8,.9) {1. Obergeschoss};
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
49 50 51 52 53 54 55 56
  % KISS - we don't have signs for stairs
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.35,.52) -> (.42,.62);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.50,.62) -> (.585,.72);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.61,.62) -> (.595,.72);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.707,.615) -> (.63,.615);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.81,.615) -> (.75,.615);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (.707,.75) -> (.707,.64);
  \draw[line width=1mm,->,gray] (1,.635) -> (.9,.615);
57
 \end{scope}
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
58 59 60
\end{tikzpicture}

\end{document}